შეიმოწმეთ გერმანული ენის ფლობის დონე

ენის უფასო ონლაინ ტესტი

ძვირფასო სტუმრებო!

გთავაზობთ, რომ გაიაროთ ეს გერმანული ენის ფლობის დონის დასადგენი ტესტი რომ შევარჩიოთ თქვენთვის შესაფერისი გერმანული ენის კურსი და უბრალოდ გაატაროთ დრო.

 • კითხვა # 1
  Er … so leise.
  • spracht
  • spricht
  • sprecht
  • gesprochen
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 2
  Das geht nicht.
  • Niemand kommt.
  • Das macht nichts.
  • Das ist unmöglich.
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 3
  Das hier ist ......... Buch!
  • Julias
  • Julia’s
  • Von Julia
  • Julia
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 4
  Ich versuche, mehr Deutsch ... .
  • sprechen
  • Sprache
  • zu sprechen
  • zum Sprechen
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 5
  Entschuldigen Sie. Ist das hier ... Koffer?
  • dein
  • Ihr
  • kein
  • sein
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 6
  Das war schon lange ... Plan.
  • unserer
  • unseren
  • uns
  • unser
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 7
  Gestern sind wir ins Theater … .
  • gesehen
  • gewesen
  • gegangen
  • geblieben
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 8
  Gestern ... Martin vieles gemacht.
  • hat
  • habe
  • hatten
  • haben
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 9
  Mama, … ich noch Computer spielen?
  • darf
  • möchte
  • muss
  • will
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 10
  Ich wasche __________ die Hände.
  • meine
  • meines
  • mich
  • mir
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 11
  München ist ... als Hamburg.
  • mehr größer
  • groß
  • großer
  • größer
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 12
  Stell bitte das Wasser ... Kühlschrank!
  • ins
  • im
  • in
  • in den
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 13
  Jeder Mensch ist verantwortlich … das, was er macht.
  • mit
  • für
  • durch
  • auf
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 14
  Ich … dich so bald wie möglich … !
  • werde anrufen
  • werde angerufen
  • wird anrufen
  • werden anrufen
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 15
  ... so freundlich und hilf mir bitte.
  • Sind
  • Sein
  • Bist
  • Sei
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 16
  Er hat einen ... Bauch.
  • dick
  • dicke
  • dicken
  • dicker
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 17
  Am nächsten Tag ... sie ins Kino.
  • ging
  • gehte
  • hat gegangen
  • gingte
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 18
  Das hättest du früher sagen ... .
  • gemusst
  • müssen
  • musste
  • gemüssen
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 19
  Von … Geld will ich einen guten Computer kaufen.
  • des gesparte
  • den gesparten
  • dem gesparten
  • das gespartes
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 20
  Unser Fußballspiel haben wir wegen ......... verschoben.
  • des schlechtes Wetter
  • des schlechte Wetters
  • des schlechtes Wetters
  • des schlechten Wetters
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 21
  Wenn ich nur reich … !
  • bin
  • hätte
  • wäre
  • würde
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 22
  Ich habe Angst … großen Hunden.
  • für
  • vor
  • auf
  • von
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 23
  Das sind Leute, … man gern zusammen ist.
  • mit deren
  • so dass
  • mit diesen
  • mit denen
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 24
  Wenn die Mannschaft besser ... , hätte sie gewonnen.
  • gespielt hat
  • gespielen hätte
  • gespielt hätte
  • spielen würde
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 25
  Das Einkaufszentrum … vor zwei Jahren … .
  • wird...gebaut
  • wurde...gebaut
  • würde...gebaut
  • hat...gebaut
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 26
  Er kennt sich sehr gut … .
  • an
  • mit
  • bei
  • aus
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 27
  Das 1945 … Buch wurde ein Bestseller.
  • geschrieben
  • geschriebene
  • schreibende
  • geschriebende
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 28
  Ich kann mich wirklich … sie verlassen!
  • auf
  • über
  • bei
  • mit
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
მოგვმართეთ