Δοκιμάστε το επίπεδο των γερμανικών σας

Δωρεάν online γλωσσικό τεστ

Αγαπητοί επισκέπτες!

Σας προτείνουμε να συμπληρώσετε το παρακάτω τεστ γνώσεων, προκειμένου να γνωρίσετε καλύτερα το επίπεδό σας στα αγγλικά, να επιλέξετε το μάθημα γερμανικών που σας ταιριάζει.

 • Ερώτηση # 1
  Er … so leise.
  • spracht
  • spricht
  • sprecht
  • gesprochen
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
  Επομενο
 • Ερώτηση # 2
  Das geht nicht.
  • Niemand kommt.
  • Das macht nichts.
  • Das ist unmöglich.
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
  Επομενο
 • Ερώτηση # 3
  Das hier ist ......... Buch!
  • Julias
  • Julia’s
  • Von Julia
  • Julia
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
  Επομενο
 • Ερώτηση # 4
  Ich versuche, mehr Deutsch ... .
  • sprechen
  • Sprache
  • zu sprechen
  • zum Sprechen
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
  Επομενο
 • Ερώτηση # 5
  Entschuldigen Sie. Ist das hier ... Koffer?
  • dein
  • Ihr
  • kein
  • sein
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
  Επομενο
 • Ερώτηση # 6
  Das war schon lange ... Plan.
  • unserer
  • unseren
  • uns
  • unser
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
  Επομενο
 • Ερώτηση # 7
  Gestern sind wir ins Theater … .
  • gesehen
  • gewesen
  • gegangen
  • geblieben
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
  Επομενο
 • Ερώτηση # 8
  Gestern ... Martin vieles gemacht.
  • hat
  • habe
  • hatten
  • haben
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
  Επομενο
 • Ερώτηση # 9
  Mama, … ich noch Computer spielen?
  • darf
  • möchte
  • muss
  • will
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
  Επομενο
 • Ερώτηση # 10
  Ich wasche __________ die Hände.
  • meine
  • meines
  • mich
  • mir
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
  Επομενο
 • Ερώτηση # 11
  München ist ... als Hamburg.
  • mehr größer
  • groß
  • großer
  • größer
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
  Επομενο
 • Ερώτηση # 12
  Stell bitte das Wasser ... Kühlschrank!
  • ins
  • im
  • in
  • in den
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
  Επομενο
 • Ερώτηση # 13
  Jeder Mensch ist verantwortlich … das, was er macht.
  • mit
  • für
  • durch
  • auf
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
  Επομενο
 • Ερώτηση # 14
  Ich … dich so bald wie möglich … !
  • werde anrufen
  • werde angerufen
  • wird anrufen
  • werden anrufen
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
  Επομενο
 • Ερώτηση # 15
  ... so freundlich und hilf mir bitte.
  • Sind
  • Sein
  • Bist
  • Sei
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
  Επομενο
 • Ερώτηση # 16
  Er hat einen ... Bauch.
  • dick
  • dicke
  • dicken
  • dicker
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
  Επομενο
 • Ερώτηση # 17
  Am nächsten Tag ... sie ins Kino.
  • ging
  • gehte
  • hat gegangen
  • gingte
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
  Επομενο
 • Ερώτηση # 18
  Das hättest du früher sagen ... .
  • gemusst
  • müssen
  • musste
  • gemüssen
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
  Επομενο
 • Ερώτηση # 19
  Von … Geld will ich einen guten Computer kaufen.
  • des gesparte
  • den gesparten
  • dem gesparten
  • das gespartes
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
  Επομενο
 • Ερώτηση # 20
  Unser Fußballspiel haben wir wegen ......... verschoben.
  • des schlechtes Wetter
  • des schlechte Wetters
  • des schlechtes Wetters
  • des schlechten Wetters
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
  Επομενο
 • Ερώτηση # 21
  Wenn ich nur reich … !
  • bin
  • hätte
  • wäre
  • würde
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
  Επομενο
 • Ερώτηση # 22
  Ich habe Angst … großen Hunden.
  • für
  • vor
  • auf
  • von
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
  Επομενο
 • Ερώτηση # 23
  Das sind Leute, … man gern zusammen ist.
  • mit deren
  • so dass
  • mit diesen
  • mit denen
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
  Επομενο
 • Ερώτηση # 24
  Wenn die Mannschaft besser ... , hätte sie gewonnen.
  • gespielt hat
  • gespielen hätte
  • gespielt hätte
  • spielen würde
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
  Επομενο
 • Ερώτηση # 25
  Das Einkaufszentrum … vor zwei Jahren … .
  • wird...gebaut
  • wurde...gebaut
  • würde...gebaut
  • hat...gebaut
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
  Επομενο
 • Ερώτηση # 26
  Er kennt sich sehr gut … .
  • an
  • mit
  • bei
  • aus
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
  Επομενο
 • Ερώτηση # 27
  Das 1945 … Buch wurde ein Bestseller.
  • geschrieben
  • geschriebene
  • schreibende
  • geschriebende
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
  Επομενο
 • Ερώτηση # 28
  Ich kann mich wirklich … sie verlassen!
  • auf
  • über
  • bei
  • mit
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
Κάντε αίτηση