Cái bút này giá 6000 đồng. Tôi có 8000 đồng. Tôi mua sách và còn…… 2000 đồng nữa.

Other Blog Posts

Apply