რომელ წინადადებაში არ არის მორფოლოგიურ-ორთოგრაფიული შეცდომა?

Other Blog Posts

Apply