რომელ წინადადებაში არ არის სინტაქსური შეცდომა?

Other Blog Posts

Apply