რომელ წინადადებაშია ნაწილაკი სწორად გამოყენებული.

Other Blog Posts

Apply