რომელ წინადადებაშია დაშვებული მორფოლოგიურ-ორთაგრაფიული შეცდომა?

Other Blog Posts

Apply