მრავალწერტილის ნაცვლად ჩასვით შესაფერისი კავშირი: სჯობს ბრძენისგან კიცხვას ისმენდე, . . .ბრიყვისგან ქება-დიდებას.

Other Blog Posts

Apply