Охрид е древен македонски град од старословенскиот период. Зборот древен уште значи и :

Other Blog Posts

Apply