– Бул кѳйнѳктѳрдү базардан сатып алдыңарбы? – Жок, буларды ____________ тиктик.

Other Blog Posts

Apply