Pārbaudiet savu krievu valodas līmeni

Bezmaksas tiešsaistes valodas tests

Dārgie apmeklētāji!

Mēs iesakām jums aizpildīt šo zināšanu testu, lai labāk iepazītos ar savu krievu valodas līmeni, izvēlētos jums piemērotu krievu valodas kursu un vienkārši pavadītu laiku.

 • Jautājums # 1
  Онá рабóтает в поликли́нике ____:
  • врачóм
  • врачéй
  • врач
  • врачи́м
  Atbildēja 0 no 28
  Pareizas atbildes 0 (0%)
  Nākamais
 • Jautājums # 2
  Мáльчики пошли́ ____.
  • на стадиóне
  • в стадиóн
  • на стадиóн
  • в стадиóне
  Atbildēja 0 no 28
  Pareizas atbildes 0 (0%)
  Nākamais
 • Jautājums # 3
  Мы собирáем грибы́ ____.
  • на лéсе
  • в лесу́
  • на лесу́
  • в лес
  Atbildēja 0 no 28
  Pareizas atbildes 0 (0%)
  Nākamais
 • Jautājums # 4
  Как ____ зову́т?
  • тебé
  • тебя́
  • тобóй
  • себя́
  Atbildēja 0 no 28
  Pareizas atbildes 0 (0%)
  Nākamais
 • Jautājums # 5
  Я ви́дел на у́лице ____ .
  • кот
  • котá
  • коту́
  • кóшка
  Atbildēja 0 no 28
  Pareizas atbildes 0 (0%)
  Nākamais
 • Jautājums # 6
  Я был в Австрáлии мнóго ____.
  • разов
  • разей
  • раз
  • разев
  Atbildēja 0 no 28
  Pareizas atbildes 0 (0%)
  Nākamais
 • Jautājums # 7
  Ну́жно взять письмо́ ____ бра́та.
  • от
  • у
  • и́з-за
  • о́коло
  Atbildēja 0 no 28
  Pareizas atbildes 0 (0%)
  Nākamais
 • Jautājums # 8
  Ты то́же интересу́ешься ____ ?
  • биоло́гия
  • биологием
  • о биоло́гии
  • биоло́гией
  Atbildēja 0 no 28
  Pareizas atbildes 0 (0%)
  Nākamais
 • Jautājums # 9
  На́до ему́ пойти́ ____ .
  • к врачу́
  • у врача́
  • в враче́
  • врач
  Atbildēja 0 no 28
  Pareizas atbildes 0 (0%)
  Nākamais
 • Jautājums # 10
  ____ мне фо́тоаппара́т!
  • Дам
  • Дай
  • Дашь
  • Даёшь
  Atbildēja 0 no 28
  Pareizas atbildes 0 (0%)
  Nākamais
 • Jautājums # 11
  Ты отдáл ____ дéньги?
  • свои́х роди́телях
  • своя́м роди́телям
  • свои́м роди́телям
  • свои́ми роди́телями
  Atbildēja 0 no 28
  Pareizas atbildes 0 (0%)
  Nākamais
 • Jautājums # 12
  Cáша рабóтал во ____.
  • мнóгих городáх
  • мнóгим городáм
  • мнóгими городáми
  • мнóго городóв
  Atbildēja 0 no 28
  Pareizas atbildes 0 (0%)
  Nākamais
 • Jautājums # 13
  Ты ужé поздрáвила ____ с восьмы́м мáрта?
  • твои́м бáбушкам
  • твои́х бáбушек
  • твои́ми бáбушками
  • твоя́м бáбушкам
  Atbildēja 0 no 28
  Pareizas atbildes 0 (0%)
  Nākamais
 • Jautājums # 14
  Алексáндр сдéлал всë это ____.
  • свои́ми рукáми
  • своéй рукóй
  • сами́ми рукáми
  • в свои́х рукáх
  Atbildēja 0 no 28
  Pareizas atbildes 0 (0%)
  Nākamais
 • Jautājums # 15
  Кудá ты ____ лéтом?
  • пойдëшь
  • поéдешь
  • бывáешь
  • хóдишь
  Atbildēja 0 no 28
  Pareizas atbildes 0 (0%)
  Nākamais
 • Jautājums # 16
  Мы óчень лю́бим ____ на велосипéде.
  • éхать
  • бéгать
  • éздить
  • катáть
  Atbildēja 0 no 28
  Pareizas atbildes 0 (0%)
  Nākamais
 • Jautājums # 17
  Смотри́ не ____ дома ключи́.
  • забыва́й
  • забу́дь
  • забу́дешь
  • забыва́я
  Atbildēja 0 no 28
  Pareizas atbildes 0 (0%)
  Nākamais
 • Jautājums # 18
  Нельзя́ ____ доро́гу на кра́сный свет.
  • перейти́
  • переходи́ть
  • перехо́дишь
  • перее́хать
  Atbildēja 0 no 28
  Pareizas atbildes 0 (0%)
  Nākamais
 • Jautājums # 19
  Нам ну́жен человéк, ____ на трëх языкáх.
  • говори́вший
  • скáзанный
  • сказáв
  • говоря́щий
  Atbildēja 0 no 28
  Pareizas atbildes 0 (0%)
  Nākamais
 • Jautājums # 20
  Москвá ____ в 1147 году́.
  • был оснóван
  • былá оснóвана
  • былá оснóванная
  • былá оснóванна
  Atbildēja 0 no 28
  Pareizas atbildes 0 (0%)
  Nākamais
 • Jautājums # 21
  ____ о своëм прóшлом, онá заплáкала.
  • pасскáзывавшая
  • pасскáзана
  • расскáзывая
  • рассказáя
  Atbildēja 0 no 28
  Pareizas atbildes 0 (0%)
  Nākamais
 • Jautājums # 22
  Мю́зикл люби́м ____.
  • зри́телями
  • зри́телем
  • зри́телях
  • зри́тель
  Atbildēja 0 no 28
  Pareizas atbildes 0 (0%)
  Nākamais
 • Jautājums # 23
  Телеви́зор, ____ нáми вчерá, неиспрáвен.
  • куплëнный
  • купи́вший
  • ку́пленный
  • ку́пящий
  Atbildēja 0 no 28
  Pareizas atbildes 0 (0%)
  Nākamais
 • Jautājums # 24
  Вы éдете ____ на новогóдние прáздники?
  • кудá-то
  • кудá-нибу́дь
  • кóe-кудá
  • в кудá-нибу́дь
  Atbildēja 0 no 28
  Pareizas atbildes 0 (0%)
  Nākamais
 • Jautājums # 25
  Кáтя ____ в посóльстве пять лет.
  • зарабóтала
  • прорабóтала
  • перерабóтала
  • дорабóтала
  Atbildēja 0 no 28
  Pareizas atbildes 0 (0%)
  Nākamais
 • Jautājums # 26
  Нáдо всë хорошéнько ____.
  • переду́мать
  • заду́мать
  • доду́мать
  • обду́мать
  Atbildēja 0 no 28
  Pareizas atbildes 0 (0%)
  Nākamais
 • Jautājums # 27
  Она́ о́чень ____ же́нщина.
  • экономи́чная
  • эконо́мная
  • экономи́ческая
  • эконо́мка
  Atbildēja 0 no 28
  Pareizas atbildes 0 (0%)
  Nākamais
 • Jautājums # 28
  Берег был ____ .
  • песо́чным
  • песча́ным
  • песковым
  • песко́м
  Atbildēja 0 no 28
  Pareizas atbildes 0 (0%)
Piesakies